Supernovas Observadas

SN2004gv

SN2004gq

SN2004fz

SN2004fx

SN2004fu

SN2004et

SN2004ek

Supernova SN 2004fu en NGC 6949 Tipo Ia

Medidas:

SN2004fu   20041230.785    16.4CR    SQU