Supernovas Observadas

SN2004gv

SN2004gq

SN2004fz

SN2004fx

SN2004fu

SN2004et

SN2004ek

Supernova SN 2004et en NGC 6946 Tipo II

Medidas:

SN2004et   20041010.879    12.2CR    SQU

SN2004et 20041011.881 12.3CR SQU
SN2004et 20041016.920 12.3CR SQU
SN2004et 20041117.930 13.0CV SQU
SN2004et 20041213.904 13.3CR SQU